استارتاپ نیوز: بر اساس اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) صنايع چوب وکاغذ ايران چوکا در پایان سال مالی ۹۴ با کسب ۷۹ میلیارد ریال زیان، با سرمایه ۹۶۵ میلیارد ریال، برای هر سهم ۸۲ ریال زیان کسب کرده است.

به گزارش استارتاپ نیوز با کسب این مقدار زیان، کل زیان انباشته چوکای تالش به بیش از ۱۴۷ میلیارد ریال بالغ گشته است.

 

حسابرس چوکا در مورد سال مالی ۹۴ اظهار نظر مشروط داشته که مبانی آن به شرخ ذیل اعلام شده است:

۴٫ بخشي از حسابهاي شرکت به شرح يادداشت ۵ توضيحي در تاريخ ترازنامه به شرح زير راکد، سنواتي و يا مشکوک الوصول بوده و در حال پيگيري حقوقي مي باشد ليکن تا تاريخ اين گزارش نيز تسويه نگرديده است:
چکهاي واخواستي مشتريانبه مبلغ ۳۸٫۱۴۲ ميليون ريال و حسابهاي دريافتني تجاري به مبلغ  ميليون ريال ۴٫۶۵۹ و ساير حسابها و اسناد دريافتني به مبلغ ميليون ريال ۲۱٫۴۹۴
اگرچه بابت حسابها و اسناد دريافتني در تاريخ ترازنامه مبلغ ۲۶٫۴۲۰ ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده ليکن تعيين اثرات ناشي از احتساب ذخيره اضافه از اين بابت و نيز تسويه اقلام سنواتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.
۶۴٫۲۹۵
۵٫ دارائيهاي در جريان تکميل و پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل حداقل مبلغ ۱/۶ ميليارد ريال اقلام انتقالي از سنوات قبل مي باشد که اقدام موثري به منظور بهره برداري و يا انتقال آن به دارائيهاي مربوط به عمل نيامده است. لذا اطمينان از بازيافت اين اقلام براي اين موسسه محرز نمي باشد.
۶٫ مبلغ ۱۷۰٫۵۱۳ ميليون ريال از مطالبات سهامداران که عمدتا  از سنوات قبل انتقال يافته بدون استناد به توافقات في مابين تحت سرفصل بدهي هاي بلند مدت طبقه بندي گرديده است.
۷٫ براساس استاندارد مصرف مواد اوليه ارائه شده از سوي شرکت، مواد اوليه مصرفي به شرح يادداشت ۱-۲۲ توضيحي داراي مبلغ ۹٫۷۰۰ ميليون ريال مغايرت نامساعد مي باشد، که دلايل آن براي اين موسسه توجيه نگرديده است. تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي در اين زمينه مي باشد.
۸٫ جزئيات پروژه هاي در جريان تکميل (موضوع يادداشت ۸ توضيحي) از قبيل تفکيک پروژه ها، درصد پيشرفت کار، بودجه لازم و زمان راه اندازي و همچنين تعهدات سرمايه اي مربوط از اين بابت به اين موسسه ارائه نگرديده، ضمن آنکه اطلاعات مزبور در صورتهاي مالي مورد گزارش نيز افشاء نشده است.
۹٫ به موجب آراء صادره توسط مرجع ذيربط به شرح يادداشت ۶-۳-۲۹ توضيحي مبلغ ۲۶٫۲۷۴ ميليون ريال عوارض آلايندگي تحت عنوان بدهي هاي احتمالي افشاء شده است اگرچه تعديل صورتهاي مالي مورد گزارش و تخصيص ذخيره از اين بابت ضروري مي باشد. ليکن تعيين مبلغ آن منوط به دستيابي به نتايج پيگيريهاي شرکت و اظهارنظر نهائي مرجع قانوني ذيربط مي باشد.
۱۰٫ اقدام موثري به منظور تخليه، شستشو و امحاء روغن تجهيزات حاوي يا آلوده به pcbs به مقدار ۱۶۲٫۷۲۰ کيلوگرم و امحاء پسماندهاي حاوي روغن اسکارل در بشکه به مقدار ۲٫۴۲۰ کيلو گرم انجام نشده، ضمن آنکه از بابت هزينه هاي مترتب در اين رابطه نيز ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. در اين رابطه اگرچه صورتهاي مالي مورد گزارش مي بايست تعديل گردد، ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به انعقاد قرارداد به منظور امحاء اقلام فوق مي باشد.

۱۱٫ به نظر اين موسسه، به استثناي آثار تعديلات موارد مندرج در بندهاي ۶ و ۸ الي ۱۰ همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي ۴، ۵ و ۷ صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنايع چوب و کاغذ ايران- چوکا (سهامي خاص)  در تاريخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

۱۲٫ به موجب برگ تشخيص صادره ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ به مبلغ ۸/۲۵ ميليارد ريال و از طريق علي الراس تعيين شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هيات حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي مي باشد. همچنين بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲/۵ ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها لحاظ گرديده و بابت سال مالي مورد گزارش نيز به دليل زيان ابرازي ذخيره اي در حسابها منظور نشده است با توجه به سوابق مالياتي اگرچه تعديل ذخيره ماليات عملکرد ضروري الزامي است. ليکن تعيين مبلغ قطعي آن منوط به بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. (اظهارنظر اين موسسه براثر مفاد اين بند مشروط نشده است.)

۱۳٫ صورتهاي مالي سال منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ ۳/۳/۱۳۹۴ آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر «مشروط» اظهار شده است.
۱۴٫ نرخ فروش محصولات شرکت عمدتا  براساس شرايط بازار و توسط هيات مديره تعيين گرديده و در مواردي نيز فروشها خارج از روال فوق و به روش تهاتر با مطالبات پيمانکاران و به صورت توافقي صورت پذيرفته است. لذا رسيدگي هاي انجام شده توسط اين موسسه درخصوص خالص فروش در طي سال مالي مورد گزارش در چارچوب روش مزبور صورت پذيرفته است.
۱۵٫ نتايج حاصل از تجزيه و تحليل صورتهاي مالي شرکت با توجه به ساير بندهاي اين گزارش و نيز زيان انباشته و زيان دوره مالي مورد گزارش حاکي از بازده نامناسب داراييها مي باشد. به نظر اين موسسه با درنظر گرفتن کاهش متوسط نرخ فروش کاغذ در دوره مالي مورد گزارش و سال قبل و نيز توقف توليدات شرکت اتخاذ تدابير مناسب به منظور ايفاي به موقع تعهدات، ضروري مي باشد.
۱۶٫ بخشي از دارائي ها و املاک شرکت بدون استناد به قرارداد و دريافت هرگونه وجهي در سنوات قبل در اختيار آموزش و پرورش و نيروي انتظامي منطقه قرار گرفته است.

#

اشتراک این خبر در :